आवश्यक कागदपत्रे

आवश्यक कागदपत्रे

  • जातीचा दाखला
  • उत्पन्नाचा दाखला
  • भूमिहीन शेतमजूर असल्याचे तल्याठ्याकडील प्रमाणपत्र
  • दारिद्र्य रेषेचे कार्ड
  • विधवा / परित्यक्ता / घटस्फोटीता असल्याचा दाखला पुरावा पतीच्या मृत्युचे प्रमाणपत्र किंवा प्रतिज्ञालेख
  • रहिवासी दाखला ( किती वर्षाचा रहिवासी आहे याचा उल्लेख असलेले ग्रामसेवकाचे प्रमाणपत्र
  • रेशन कार्डाची सत्यप्रत
  • इतर जमीन नसल्याबाबत प्रतिज्ञालेख