Crop Damage | राज्यात ‘या’ कालावधीत पावसामुळे नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांना मिळणार नुकसान भरपाई

Crop Damage | राज्यात सन २०२१ व २०२२ या कालावधीमध्ये गारपीट व अवकाळी पावसामुळे शेतीपिकांचे मोठे नुकसान झाल्याचे निर्दशनास आले होते. त्याप्रमाणे विभागीय आयुक्त यांच्याकडून प्राप्त झालेल्या प्रस्तावांच्या अनुषंगाने वेळोवेळी निधी वाटप करण्यात आला आहे. कोविड-१९ च्या प्रादुर्भावामुळे तसेच इतर काही कारणांमुळे निधी मागणीच्या काही प्रस्तावांवर कार्यवाही झाली नसल्याचे निदर्शनास आले होते. त्यामुळे शेतीपिकांच्या (Crop Damage Compensation) व इतर नुकसानीसाठी आवश्यक असलेल्या मदतीचे प्रस्ताव शासनास पाठविण्याच्या सुचना देण्यात आलेल्या होत्या.

शेतकऱ्यांसाठी नुकसान भरपाई

सर्व विभागीय आयुक्त यांचेकडुन संदर्भाधीन क्र.२ ते २५ येथील पत्रान्वये हे प्रस्ताव प्राप्त झाले आहेत. हे प्रस्ताव मा. मुख्य सचिव यांच्या अध्यक्षतेखालील राज्य कार्यकारी समितीच्या दि.३१ मार्च, २०२३ रोजी झालेल्या बैठकीमध्ये निर्णयार्थ ठेवण्यात आले होते. या बैठकीतील निर्णयानुसार बाधितांना मदत देण्यासाठी निधी वितरीत करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. याबाबत आता महत्त्वपूर्ण शासन निर्णय प्रसिद्ध झाला आहे.

Crop Damage ‘इतका’ निधी वितरीत करण्यास मान्यता

सन २०२१ व २०२२ या कालावधीत गारपीट व अवेळी पावसामुळे झालेल्या शेतीपिकांचे व बहुवार्षिक पिकांचे नुकसान व मालमत्तेच्या नुकसानीकरिता बाधित शेतकऱ्यांना मदत वितरित करण्यासाठी या शासन निर्णयासोबत जोडलेल्या प्रपत्रात लेखाशीर्षनिहाय दर्शविल्याप्रमाणे एकूण ४०१७०.७० लाख रुपये एवढा निधी वितरीत करण्यास शासनाची मान्यता देण्यात आली आहे.

2 thoughts on “Crop Damage | राज्यात ‘या’ कालावधीत पावसामुळे नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांना मिळणार नुकसान भरपाई”

Leave a Comment